Privatumo politika

BENDRA INFORMACIJA

1. Duomenų valdytojas

UAB „UAB Pašilaičių šeimos medicinos centras“ yra  duomenų valdytojas. Tai reiškia, kad jis nustatė duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslus ir tvarka ir yra atsakingas už tikslią šios tvarkos įgyvendinimą.

Buveinės adresas:  Žemynos g. 2, Vilnius

Tel. 85 249 06 45

El. paštas: administratore@gydytojas.lt

Juridinio asmens kodas: 122019919

2. Duomenų apsaugos pareigūnas

Duomenų apsaugos pareigūnas yra darbuotojas, kuris prižiūri asmens duomenų tvarkymą įstaigoje. Jo tikslas – išaiškinti visus atvejus, kai pažeidžiamos duomenų tvarkymo taisyklės ir pranešti  asmenims, kurie imsis reikiamų priemonių.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: Žemynos g. 2, Vilnius

Tel. 85 249 06 45

El. paštas: egle@gydytojas.lt

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO MŪSŲ ĮSTAIGOJE TEISINIS PAGRINDAS

Jūs kreipiatės į mūsų įstaigą tam, kad suteiktumėm Jums sveikatos priežiūros paslaugas, tai yra, kad būtų nustatyta diagnozė, atliktas gydymas, gautumėte patarimą ar Jums reikalingą medicininę informaciją. ES Reglamento 9 straipsnio pastraipa 2-h  nustato, kad  sveikatos paslaugų teikimas yra pakankamas teisinis pagrindas, kad būtų tvarkomi tam reikalingi asmens duomenys.

Sutinkamai su šiuo straipsniu, teisėta tvarkyti asmens duomenis tikslu  „nustatyti medicininę diagnozę, teikti sveikatos priežiūros arba socialinės rūpybos paslaugas ar gydymą arba valdyti sveikatos priežiūros ar socialinės rūpybos sistemas ir paslaugas remiantis Sąjungos arba valstybės narės teise arba pagal sutartį su sveikatos priežiūros specialistu, taikant 3 dalyje nurodytas sąlygas ir apsaugos priemones“. (ES Reglamentas. 9 straipsnis “ Specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymas“).

Iš šios ES Reglamento nuostatos seka ir tai, kokius būtent asmens duomenis leidžiama tvarkyti. Tai duomenys, kurie būtini diagnozei, gydymui, sveikatos priežiūrai. Be to, tai duomenys, reikalingi sveikatos priežiūros sistemoms valdyti, tai yra, sveikatos įstaigos veiklai organizuoti ir gerinti.

Atskirais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi ir kitais pagrindais. Kiekvienu tokiu atveju busite apie tai įspėtas.

Tokie pagrindai gali būti:

1) atvejai, kai Jūsų duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Tai reiškia, kad  davėte oficialų sutikimą, kad mūsų darbuotojai tvarkytų Jūsų duomenis.  ( Tačiau jeigu esate  jaunesnis negu 14 metų, vien Jūsų sutikimo gali būti tokiais atvejais nepakankama.  Reikia, kad jį patvirtintų Jūsų tėvai ar globėjai). Atsiminkite, kad turite teisę bet kuriuo momentu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas  toks pat  lengvas ir paprastas, kaip ir  pats sutikimas. Be to sutikimo atšaukimas neturės asmeniškai Jums jokių neigiamų pasekmių.

2) jeigu duomenų  tvarkymas  būtinas siekiant įvykdyti su Jumis sudaryta  sutartį, arba jų reikia tam, kad, Jūsų prašymu, būtų sudaryta nauja sutartis;

3) jeigu privalome tai daryti pagal įstatymą;

4) siekiant apsaugoti gyvybinius Jūsų  ar kito žmogaus interesus (pvz., jeigu pacientas  fiziškai negali duoti leidimo, o reikia imtis skubių veiksmų jo gyvybei gelbėti);

5) tvarkyti duomenis būtina, siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui (pvz., gavus valdžios institucijų privalomą nurodymą dėl profilaktikos priemonių epidemijos metu); 6) to reikalauja mūsų ar kitų teisėti interesai. Tačiau prieš tvarkant tokius duomenis, turi būti įsitikinta, kad tie interesai yra iš tikrųjų tiek  svarbūs, kad dėl jų galima būtų tvarkyti Jūsų duomenis be Jūsų leidimo.

Asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslai. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Pagrindinis tikslas, kuriam renkame informacija, yra suteikti Jums kokybiškas sveikatos apsaugos paslaugos.

Visi kiti informacijos rinkimo tikslai tiesiogiai išplaukia iš šio pagrindinio. Kokybiškai paslaugai suteikti renkame duomenis, kurie reikalingi, kad:

a) būtumėte užregistruotas paslaugai (pvz., vizitui pas gydytoją),

b) gydytojas gautų visus duomenis teisingai diagnozei ir gydymui nustatyti,

c) gautumėm tikslią informaciją apie paskirto gydymo eigą ir rezultatus,

d) sudarytumėm Jums kuo palankesnes ir komfortiškesnes sąlygas mūsų įstaigoje,

e) kad galėtumėte atsiskaityti už suteiktas paslaugas,

f) Jums būtų pasiūlytos veiksmingos  prevencijos priemones,

g) gauti informaciją tolimesniam mūsų paslaugų tobulinimui,

h) geriau pažintumėm Jūsų poreikius ir galėtumėm pasiūlyti Jums atitinkamas paslaugas.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Prieiga prie Jūsų duomenų turės tik mūsų klinikos darbuotojai, kurie yra susaistyti profesine pareiga saugoti asmens duomenis ir/ar pasirašė oficialų asmens duomenų konfidencialumo įsipareigojimą.

Mūsų įstaigoje tai:

 1. Klientų registravimo ir aptarnavimo skyriaus darbuotojai (turi prieigą prie popierinių pacientų kortelių, informacinėse sistemose turi prieigą prie pacientų asmens duomenų bei laboratorinių tyrimų duomenų);
 2. Gydytojai (turi prieigą prie pacientų kortelių ir elektroninių sveikatos duomenų įrašų informacinėse sistemose);
 3. Slaugytojos (naudojasi gydytojo  prisijungimo duomenimis pagal INV 1 procedūrą);
 4. Kokybės skyriaus darbuotojai;
 5. Vadybininkai;
 6. Informacinių tecnologijų  padalinio darbuotojai;
 7. Apsaugos darbuotojas ir ūkinis-inžinerinis personalas (prie nebesilankančių pacientų popierinių kortelių, saugomų nuomojamose patalpose).

Už įstaigos ribų – Lietuvoje:

 1. Teritorinės ligonių kasos (TLK);
 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (Sodra);
 3. Draudimo bendrovėms (jeigu su jais yra sudaryta sutartis)

Už Lietuvos ribų.

Duomenys gali būti perduotos ir už Lietuvos ribų, jeigu esate sudaręs sutartį (pvz. sveikatos draudimo) su užsienio šalių bendrovėmis ir toks perdavimas yra būtinas šiai sutarčiai vykdyti.

Teikiant Jūsų duomenis užsienio šalių organizacijoms, remsimės ES Reglamento straipsniu 49 1-c „c) duomenų perdavimas yra būtinas, kad būtų sudaryta arba įvykdyta duomenų subjekto interesais sudaroma duomenų valdytojo ir kito fizinio ar juridinio asmens sutartis“. Atskirais atvejais,Jums iš karto pranešus, gavus Jūsų sutikimą ir panaudojus reikiamas saugos priemones, duomenys gali būti siunčiami kitais pagrindais.  Visais atvejais perduosime  tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek yra būtina konkrečiai paslaugai atlikti.

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nei viena svetainė, nei viena internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų duomenų saugojimo trukmę nustato „LR Sveikatos apsaugos ministro Įsakymas „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (1999 m. lapkričio 29 d. Nr. 515   https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F1D86F455636/SfFQBhcWNE). Pasibaigus nustatytam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

JŪSŲ TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi, turi šias teises:

 1. Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti). Prieš pradedant teikti paslaugą, pacietas informuojamas apie tai, kokių duomenų prireiks, kaip jie bus tvarkomi ir savo teises tvarkant jo duomenis. Sutinkamai su „ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu“, „Fiziniai asmenys turėtų būti informuoti apie su asmens duomenų tvarkymu susijusius pavojus, taisykles, apsaugos priemones bei teises ir apie tai, kaip naudotis savo teisėmis tokio asmens duomenų tvarkymo srityje“. Tai reiškia, kad Jums pageidaujant galite gauti visa Jus dominančią informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą ir su tuo susietus pavojus, o taip pat pateikti savo pasiūlymus ir pageidavimus dėl Jūsų duomenų apsaugos pagerinimo.
 2. Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti). Pacientas  turi  teisės ir toliau, medicininio aptarnavimo metu   gauti informaciją apie jo duomenų tvarkymo eigą;
 3. Ištaisyti duomenis (teisė ištaisyti). Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis;
 4. Sunaikinti (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“),  bet tik esant vienai iš teisėtų priežasčių: jie daugiau nereikalingi tikslams, dėl kurių buvo surinkti, jiems tvarkyti davėte sutikimą, bet atšaukėte jį, Jūsų duomenys buvo tvarkomi teisiškai pagrįsto viešojo, įstaigos ar kitų asmenų  interesui, bet  įrodėte, kad Jūsų interesas viršesnis, paaiškėjo, kad Jūsų duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, duomenys nėra tvarkomi archyvavimo viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistiniais tikslais(“teisė būti pamirštam”).
 5. Sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą). Pacientas turi teisę reikalauti laikinai sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (tik saugoti juos),
 6. jeigu pacientas  užginčija duomenų tikslumą,
 7. jeigu pacientas užginčija savo duomenų tvarkymo teisėtumą,
 8. pacientas  turi teisę prašyti  nenutrinti, o saugoti, jeigu jam šie duomenys reikalingi savo teisiniams reikalavimams apginti,
 9. duomenys tvarkymo teisinis pagrindas yra viešas interesas, o pacientas nori užginčyti šio intereso svarbą jo atveju.
 10. Perkėlimo teisė. Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui. Šia teise jis gali pasinaudoti,  jeigu a) jo duomenys tvarkomi jo sutikimo pagrindu arba b) jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
 11. Šaltinio išaiškinimo teisė. Jeigu duomenys apie Jus gauti ne iš Jūsų, turite teisę sužinoti jų šaltinį;
 12. Nesutikimo teisė.  Galima nesutikit su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais. Net jei ir buvo išreiškštas  sutikimą, jis gali bet kuriuo metu atšauktas,  nenurodant priežasties.
 13. Skundo pateikimo  teisė. Turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Turint klausimus, pasiūlymus, pageidavimus, norint atšaukti ar patikslinti Jūsų duotą sutikimą, o taip pat jei nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu administratore@gydytojas.lt arba skambinti telefonu +370 5 249 06 45 ir nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba, kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, jūsų asmens duomenų tvarkymas. Galite uždrausti tai daryti,  nenurodydant nesutikimo motyvų.

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Nesutikus su duomenų valdytojo sprendimu, turite teisę kreiptis į priežiūros instituciją Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją – A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

SLAPUKAI

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

Turėkite omeny, kad aplamai  Jūsų naršymo mūsų internete (kaip ir viso Interneto) duomenis  stebi ir dalinai išsaugoja Google Analytics (skirtos duomenų analizei) ir Youtube (skirta video turinio peržiūrai). Jie  nesaugo Jūsų internetinio adreso, bet naudoja „Cookies” ir gali išsaugoti Jūsų naršymo informaciją.

Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai.

Slapuko pavadinimas Aprašymas Galiojimo laikas
CONSENT Google Analytics slapukas, skirtas sesijos įgalinimui 2 metai
__cfduid Slapukas skirtas papildomoms paslaugoms palaikyti: cloudfare 1 metai
_ga Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją 2 metai
_gid Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją 1 para
_gat Slapukas naudojamas užklausų srauto valdymui. 1 metai
_gac Slapukas renka informaciją, susijusią su reklamine kampanija, kuria vartotojas pasinaudojo, siekiant išsaugoti statistinę informaciją “Google Analytics” statistikos sistemoje. 90 dienų
device_view Slapukas naudojamas vartotojo įrenginiui atpažinti, kad svetainės vaizdas būtų tinkamai pateiktas. 1 mėnuo
user_region Slapukas naudojamas vartotojo lokacijai nustatyti. 1 mėnuo
datr, c_user, fr, act, dtr, wd, xs, presence, sb, pl, dpr Slapukai skirti puslapių susijungimui su Facebook, saugumui ir suderinamumui, vartotojų ir peržiūrėtų puslapių skaičiaus sekimui, o taip pat Facebook reklamai. 1 mėnuo

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

GERBIAMAS PACIENTE,

Siekiame  suteikti Jums kuo geresnes paslaugas,  užtikrinti tikslią diagnozę ir veiksmingą gydymą. Tam  reikalingi Jūsų duomenys.

 1. Tam tikrą reikiamų duomenų dalį sužinome iš Jūsų, gydytojui ir kitiems mūsų darbuotojams bendraujant su Jumis (pvz., gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), lytis, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)
 2. Kita informacija sužinoma, atlikus Jūsų sveikatos tyrimus.
 3. Tam tikrus duomenis apie save  pranešate, Jums besijungiant  prie mūsų įrenginių,  naudojant tam tikslui kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt., o taip pat besilankant mūsų interneto svetainėje.
 4. Tam tikrą informaciją gauname iš kitų šaltinių (sveikatos įstaigų, kur anksčiau gydėtės, draudimo bendrovių ir pan.). Mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita jau turima informacija.
 5. Informacijos apie Jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle.

Tvarkydami  šiuos duomenis, visų pirma siekiame užtikrinti konfidencialumą (privatumą), kad juos gautų tik darbuotojai, kuriems šie duomenys būtinai reikalingi. Kartu Jūsų duomenys turi būti patikimai apsaugoti nuo visų kitų asmenų.  Tam tikslui Pašilaičių šeimos medicinos centre veikia ši „Privatumo politika“.

Privatumo politika“  tai visuma priemonių, kurių imamės tikslu apsaugoti Jūsų asmeninius duomenis ir  sudaryti Jums galimybę kontroliuoti jų naudojimą. „Privatumo politika“ sudaryta sutinkamai su „Europos Sąjungos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu“ (trumpai –ES Reglamentas), kuris pradėjo veikti visose Europos Sąjungos šalyse nuo 2018 m. gegužės 25 d. Visos sąvokos šioje „Privatumo politikoje“  suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos ES Reglamente.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte „Privatumo politiką“.

 1. Tai svarbu, visų pirma, Jūsų pasitikėjimui užtikrinti. Turite būti tikras, kad visas, ką žinome apie Jus,  patikimai apsaugota, kad tuo tikslu tikrai  daroma viskas, imtasi visų priemonių.
 2. Antra vertus, tai reikalinga, kad žinotumėte, kaip  galite kontroliuoti  Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kad kiekvienu momentu galėtumėte nustatyti, kaip šie duomenys panaudojami ir kaip jie apsaugomi.
 3. Susipažinsite su savo teisėmis tvarkant Jūsų duomenis, sužinosite,  kaip pats  galite prisidėti, užtikrinant Jūsų duomenų saugą.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu: El. paštu: administratore@gydytojas.lt, telefonu: 85 249 06 45, adresu: Žemynos g. 2, Vilnius.